کامپوزیت ونیر دندان

توسط دندان پزشک دریک جلسه دندان‌ها فرم داده میشوند ورنگ دندان توسط خود بیمار انتخاب میشود که میتواند رنگ طبیعی یا سفید باشد. در صورت نیاز دندان‌ها تراشیده میشود، فرم داده میشود وپالیش خواهدشد.

فرم مشاوره رایگان از دکتر بازرگان